یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال می گوید برای حمایت از آموزش هرطفل درافغانستان نهایت تلاش های خود را انجام می دهد.

سم مورت مسئول ارتباطات این سازمان درافغانستان به رادیو آزادی گفته: ” یونیسف مانند ۷۰ سال گذشته برای هر طفل درافغانستان کار خواهد کرد. ما تلاش های خود را تازمانیکه همه اطفال شامل درس و مکتب شوند٬ متوقف نمی سازیم.”

یونیسف می گوید که برای حدود دوصد هزار معلم معاش دوماهه عاجل تدارک نموده وبرای شاگردان بکس ها ودیگر مواد تدریسی داده است.

این اداره ملل متحد می افزاید که برای شاگردان صنوف ابتدایی ۳۷ ملیون کتاب درسی توزیع کرده است ولی باید تلاش های بیشتر صورت گیرد.

منبع: رادیو ازادی