خانه برچسب ها تذکره

برچسب: تذکره

تذکره

نام ولسوالی و تاریخ اعتبار در تذکره‌های برقی اضافه شد

نام ولسوالی و تاریخ اعتبار در تذکره‌های برقی اضافه شد